Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Szolgáltató

R ü l l   G á b o r   e.v.

Cím:

8074 Csókakő, Ady Endre utca 9.

Nyilvántartási száma:

18781889

Nyilvántartja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala.

Adószáma:

60168263-1-27

E-mail:

info@egeszseges-taplalkozas.com

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-71863/2014

Tárhelyszolgáltató:

TeraHost Kft. (székhely: 2200 Vecsés, Kinizsi utca 73.; e-mail: info@teratarhely.hu; telefon: +36 30 690 9394)

 

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató az egeszseges-taplalkozas.com, dieta-etrend.net, online-vallalkozas.net weboldalakon (a továbbiakban együttesen: „Weboldalak”) nyújt. A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

 

2. Szolgáltatások

2.1. Szolgáltatások fajtái

A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja (a továbbiakban együttesen: a Szolgáltatások):

  • Tudásanyagok: online elérhető e-könyvek, online oktatóanyagok, online útmutatók

2.2. A megrendelés és árajánlatkérés menete

A Szolgáltató weboldalán a megrendelő űrlap kitöltésével és beküldésével a Megrendelő megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online Tudásanyagokat.

A megrendelő űrlap beküldésével a Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót megértette (linkje a megrendelő űrlapon megtalálható) és elfogadja, valamint hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés befogadását. A visszaigazoló automatikus e-mailben szerepel a Szolgáltatás neve, a végösszeg, a választható fizetési módok, valamint a Szolgáltató neve és bankszámlaszáma. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg (pl. technikai probléma), akkor a Megrendelő fizetési kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, és a vásárlás nem jön létre.

A Megrendelő az alábbi fizetési módok közül választhat:

  • Átutalás
  • Bankfiókba történő befizetés

Átutalás és Bankfiókba történő befizetés esetén az átutaláshoz szükséges adatokat rendszerünk a megrendelést visszaigazoló automatikus e-mail-ben küldi meg a Megrendelő részére.

Miután a számlánkra megérkezik a befizetett összeg, úgy a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailben 24 órán belül elküldjük az elektronikus számlát, valamint a Megrendelő egyúttal megkapja az oktatóanyaghoz a hozzáférési adatokat (felhasználónév, jelszó) is.

A sikeres fizetést követően tehát a Tudásanyagokat a Megrendelő egy általa választott felhasználónévre és a saját email címére létrehozott felhasználói fiókkal éri el a visszaigazoló emailben megadott weboldalon (felhasználónév és általunk generált egyedi, biztonságos jelszó megadásával, amelyet Megrendelő bármikor meg is változtathat).

 

3. Igényérvényesítés

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával.

a.) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztóként vásárol, a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, amennyiben vállalkozásként vásárol, úgy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az online terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b.) Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Tudásanyagaink esetében 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállalunk abban az esetben, ha az nem egyezik meg a leírásban foglaltakkal. Kérjük, hogy ilyen igényét az online termék megtekintését követő 30 napon belül jelezze felénk az info@egeszseges-taplalkozas.com e-mail címen, mely igényéhez csatolja a Tudásanyag ígért tartalmának leírását.

Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az a.) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

4. 14 napos elállási/felmondási jog fogyasztói megrendelések esetén

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen pont rendelkezései csak a fogyasztónak minősülő Megrendelőkre vonatkozik.

Tudásanyag megrendelése esetén Ön a jogszabály szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Szolgáltató a saját döntése alapján ezt 30 napra emeli, tehát 30 napos pénzvisszafizetési garanciát nyújt.

A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő, Tudásanyag vásárlása esetén, attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön a hozzáférési adatokat e-mailben átvette (bejelentkezett a hozzáférési adatokkal a weboldalon, vagy amennyiben e-mailben kapta a Tudásanyagot, megnyitotta az erről szóló e-mailt).

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi email címek közül arra, amelyik weboldalról a Szolgáltatást megrendelte:

R ü l l   G á b o r   e.v.

E-mail:

info@egeszseges-taplalkozas.com

Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során banki átutalás fizetési módot alkalmazunk.

Ön 14 nap elteltével is gyakorolhatja elállási és felmondási jogát – még nem, vagy nem egészében teljesített Szolgáltatás esetén – a Szolgáltató olyan szerződésszegése esetén, aminek következtében Önnek már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Elállását vagy felmondását ebben az esetben indokolnia kell. Ilyen tartalmú nyilatkozatát kérjük, küldje meg az info@egeszseges-taplalkozas.com e-mail címre.

 

5. A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

 

6. Békéltető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye határozza meg. A fogyasztó kérelmében azonban megjelölhet más békéltető testületet is, ilyen esetben a megjelölt békéltető testület az illetékes.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

7. Panaszkezelés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@egeszseges-taplalkozas.com e-mail címen.

 

8. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, az előző pontokban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó járási hivatalnál.

Elérhetőségek: jarasinfo.gov.hu.

Bővebb információ: fogyasztovedelem.kormany.hu

  • A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

 

9. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl: Tudásanyagok, szöveg, cikk, blogbejegyzés, tájékoztatók, ábrák, képek, más információ vagy adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl. másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. A Szolgáltató jogosult a sérelemdíjon túlmenő mindennemű kártérítési igény érvényesítésére is. Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az info@egeszseges-taplalkozas.com e-mail címen.

 

10. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A Weblapokon történő adatkezeléséről szóló tájékoztató a http://egeszseges-taplalkozas.com/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken érhető el.

 

11. Titoktartás

A részünkre átadott, valamint a Szolgáltatásaink nyújtása során egyéb módon megismert információkat és titkokat bizalmasan kezeljük, azt az Ön engedélye nélkül harmadik személynek nem adjuk ki, és nem hozzuk nyilvánosságra.

 

12. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról látogatóinkat és Megrendelőinket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

A Weboldalon történő megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírusok és kémprogramok elleni védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizár.

Utoljára frissítve: 2018. május 17.