Az egeszseges-taplalkozas.com adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Általános tudnivalók a Szabályzatról

A Szabályzat célja, hogy rögzítse az egeszseges-taplalkozas.com weboldal (R ü l l   G á b o r, egyéni vállalkozó, székhely: 8074 Csókakő, Ady E. utca 9.) (a továbbiakban: Vállalkozó) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), a Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. valamint a 2003 évi C törvény az elektronikus hírközlésről rendelkezéseinek figyelembe vételével készült. A személyes adatok megadásával ön, mint vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait, az adatvédelmi irányelvekkel összhangban a Vállalkozó összegyűjtse, tárolja, felhasználja, közzétegye, illetőleg más módon feldolgozza.

 

Fogalom meghatározások a 2011. évi CXII. törvény alapján

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Személyes adatok kezelése, felhasználása

Adatkezelő: R ü l l   G á b o r, egyéni vállalkozó (székhely: 8074 Csókakő, Ady E. u. 9)

Adószáma: 60168263-1-27

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-71863/2014

A Vállalkozó kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket az érintett vásárló/fogyasztó önkéntesen bocsát a rendelkezésére. Különösen: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. A Vállalkozó a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő, személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

A Vállalkozó a vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, vagy teszi nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. A vásárló/fogyasztó/szolgáltatást igénybe vevő bármikor kérhet felvilágosítást a Vállalkozó által kezelt adatairól. Kérheti azok módosítását, kérheti azok továbbítását egy másik adatkezelőnek, továbbá kérheti azok Vállalkozó adatbázisából való törlését – kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény kötelezi Vállalkozót – a kapcsolat oldalon megadott email címen vagy telefonszámon.

A weblap karbantartását az adatkezelő végzi.

A weblap tárhelyét a TeraHost Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73.) biztosítja.

A számlákat a Clearadmin.hu (Clear Admin Software Kft., székhely: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.) szoftvere állítja ki, de a számlázó program kizárólag az adatkezelő számítógépén tárolja a számlázási adatokat egy adatbázisfájlban.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.egeszseges-taplalkozas.com internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak/vásárlóinak/fogyasztóinak/ önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs tartalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja, módja

Az adatkezelés célja a www.egeszseges-taplalkozas.com URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az online oktatóanyag(ok) megrendelésének fogadása az online kitölthető és beküldhető megrendelési űrlapon keresztül történik.

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott adatokat a Vállalkozó az alábbiakra használja:

  • A megrendelő azonosítása: név, lakcím / számlázási cím, email cím, esetleg opcionálisan megadott telefonszám.
  • A zárt tagsági oldalhoz történő regisztráció, egyedi hozzáférés létrehozása: email cím (esetleg név, amennyiben a felhasználó/vásárló/fogyasztó a teljes saját nevét választja felhasználónévnek, de ez nem jellemző).
  • Számlázás: név, lakcím (erre a Számviteli Törvény kötelezi a Vállalkozót).

A Vállalkozó a felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatokat a fent leírt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A Vállalkozó tájékoztatja a felhasználóit/vásárlóit/fogyasztóit, hogy az általuk önkéntesen megadott személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára – kivéve, ha erről törvény kötelező erővel rendelkezik – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén továbbíthatja.

A Vállalkozó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó érintett felhasználó/vásárló/fogyasztó felel. A felhasználó/vásárló/fogyasztó e-mail címének megadásával egyidejűleg felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A megadott e-mail címen történt megrendeléssel kapcsolatos minden felelősség azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet sajátjaként megadta.

Az adatkezelés időtartama

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által megadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó/vásárló/fogyasztó a szolgáltatásról – az általa regisztrált felhasználói névvel és email címmel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. A felhasználó/vásárló/fogyasztó által elkövetett rendszer elleni támadás és más egyéb bűncselekmény elkövetése esetén a Vállalkozó jogosult a felhasználó/vásárló/fogyasztó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni. A Vállalkozó bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A felhasználó/vásárló/fogyasztó által önkéntesen megadott személyes adatok addig kezelhetőek a Vállalkozó, mint adatkezelő által, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri az adatai kezelésének megszüntetését. A Vállalkozó szolgáltatásainak igénybe vételéhez fűződő jogot nem érinti a felhasználó/vásárló/fogyasztó adatainak kezelésének megszüntetésére irányuló kérelme. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. Az adatok végleges törlését az elérhetőségeink bármelyikén kérhetik az ügyfeleink.

Az Adatvédelmi incidensek kezelése a GDPR alapján

Vállalkozó aktívan igazolja az Európai Uniós rendeletnek (GDPR) történő megfelelését, az Adatvédelmi Szabályzat internetes oldalon történő megjelenítésével, az internetes rendelés folyamatában az adatvédelmi tájékoztató linkjének megjelenítésével, a hatósági ellenőrzések vagy érintett személyek tájékozódási igényének befogadásakor bármikor rendelkezésre tudjuk bocsátani a kért adatokat.

Adatvédelmi incidens – szándékos, gondatlan vagy véletlen adatvesztés/adatmódosulás, személyes adatokat, privacy-t érintő károk, kibertámadás stb. – esetén a Vállalkozó eljárási rendje a következő:

  • a számítógépről, weboldalról, tárhelyről az esetleges rosszindulatú fertőzés eltávolítása (kibertámadás esetén)
  • az incidenst követően legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóságnál, valamint Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
  • email-ben tájékoztatjuk az érintetteket az incidensről. Amennyiben az érintettek tájékoztatása aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé Vállalkozórészéről, úgy a jelen adatvédelem oldalunkra mutató linket az egeszseges-taplalkozas.com weboldalának nyitólapján megjelenítjük.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvános nyilvántartás készül itt az egeszseges-taplalkozas.com Adatvédelmi oldalán:

– eddig nem történt még adatvédelmi incidens az egeszseges-taplalkozas.com adatkezelésének vonatkozásában.

A Vállalkozó biztosítja, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens esetén ne közvetlenül és azonnal kompromittálódjanak a személyes adatok. Ennek érdekében a weboldal szerkesztéséhez és a számlázáshoz használt számítógép – az esetleges vírusok, kártevők, kémprogramok betelepülése ellen, illetve adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében – professzionális (nem ingyenes) vírusirtó és kémprogramok elleni szoftveres védelemmel (Avast Premier) rendelkezik, amely minden évben a lejárati idő előtt megújításra kerül.

Süti szabályzat (Cookie szabályzat)

A Süti szabályzat meghatározza az oldal használata (böngészése) közben a Vállalkozó által begyűjtött és tárolt információkat és ezek felhasználását. A cookie (magyarul süti) egy olyan kisméretű file, amely a felhasználóink számítógépén tárolódik, előzetes engedélykérést követően. A sütik nem alkalmasak a felhasználók azonosítására! A cookie segít az internetes forgalom elemzésében, és segítséget nyújt abban, hogy a felhasználóinkat személyre szabott módon szólíthassuk meg. A felhasználók preferenciáját nyilvántartva segít a navigációban.

Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között, és meg tudjon tekinteni bizonyos védett tartalmakat (például a csak regisztrált felhasználók számára látható oldalakat).

Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet, valamint azt, hogy például milyen termékekre keresett rá. Ezeket az adatok kizárólagosan a tartalmaink személyre szabott ajánlásához használjuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra. A forgalmat naplózó cookie-k a meglátogatott oldalak azonosítására szolgálnak. Ez segít nekünk abban, hogy a weboldal forgalmát naplózzuk. Ezeket az információkat kizárólag statisztikai elemzésekhez használjuk fel, az eredeti adatok a felhasználást követően törlésre kerülnek. A cookie-k segítenek például abban is, hogy a felhasználóink az oldalunkra bejelentkezzenek, vagy személyre szabott tartalmakat érjenek el.

Külső webes szolgáltatások

Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és statisztikák vagy éppen keresődobozok megjelenítéséhez van szükség.  A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

Általánosságban tehát a cookie-k abban segítenek nekünk, hogy a felhasználóinknak egy jobb weboldalt készítsünk, segít abban, hogy meghatározzuk, hogy mely oldalakat vagy termékeket találnak hasznosnak vagy éppen haszontalannak. A cookie-k nem biztosítanak semmilyen hozzáférést a felhasználóink számítógépéhez, vagy bármilyen más személyes adathoz, csak azokat az adatokat tárolják, amelyeket a felhasználóink döntése alapján tudatnak velünk. A cookie-k használatát lehet engedélyezni és lehet tiltani. A legtöbb böngésző automatikusan engedélyezi a használatukat, de a böngésző beállításokban kézzel is lehet módosítani ezeket.

Az általunk használt cookie-k listája a következő:

egeszseges-taplalkozas.com: fr, _utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, wfvt_963005292, worfence_verifiedHuman

facebook.com: fr

 

Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a honlapon tájékoztatjuk. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók/vásárlók/fogyasztók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó/vásárló/fogyasztó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530. Bp. Pf.: 5.)

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése vagy megjegyzése van, kérjük, keressen meg minket az elérhetőségeink bármelyikén.

Utolsó frissítés: 2018. március 4.